Vores vedtægter

§ 1:
Foreningen er stiftet den 1. nov. 1966 og dens navn er “Idrætsforeningen Mols”. Den er en sammenslutning af Helgenæs, Grønfeld, Vistoft, Knebel-Vrinners og Mols Idrætsforeninger med Syddjurs Kommune som hjemsted. Foreningen er tilsluttet de for foreningen nødvendige idrætsorganisationer.

§ 2:
Foreningens formål er at opnå fællesskab samt at skabe en meningsfyldt fritid og et godt menneskeligt miljø for medlemmerne gennem konkurrence og motionsidræt og ved andet kulturelt arbejde. For bedst muligt at realisere foreningens formål er det foreningens opgave i videst muligt omfang at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

§ 3:
Enhver, der vil indordne sig under foreningens love og vedtægter, kan optages som aktivt eller bidragydende medlem. Optagelse sker ved henvendelse til hovedbestyrelsen eller til et afdelingsudvalg. Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er i kontingentrestance, eller et medlem, der skader foreningens anseelse eller arbejde. En eksklusion kan forelægges førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 4: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsam- ling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes med tre ugers varsel ved annoncering i den loka- le presse.

stk. 3: Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden skal bestå af mindst følgende punkter:
a) valg af dirigent og stemmetællere
b) bestyrelsens beretning ved formanden
c) orientering ved afdelingerne
d) fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
e) fremlæggelse af budget for hovedafdelingen for det kommende regnskabsår som går fra 1.5. til 30.4.
f) behandling af indkomne forslag
g) valg af bestyrelse, revisor og suppleant
h) eventuelt.

stk. 5: Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, der består af fire medlemmer. Valgperioden er to år. Der vælges 2 hvert år. Revisor og suppleant vælges kun for ét år. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot ét medlem forlanger det. Valgbar er alle stemmeberettigede – dog skal formand, kasserer og revisor være myndige.

stk. 6: Stemmeberettiget er alle, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. Forældre til børn under 16 år har taleret og én stemme pr. forældrepar – uanset antal børn – såfremt man ikke i forvejen er stemmeberettiget.

stk. 7: Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte (jfr. dog
§ 10 og 11 ).

§ 5: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen eller ved skriftlig begæring fra mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal være begrundet og sendes til formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter modtaget begæring herom. Indkaldelse skal ske som ved ordinær generalforsamling.

§ 6: HOVEDBESTYRELSEN
stk. 1: Senest 14 dage efter afholdt ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig blandt de fire generalforsamlingsvalgte medlemmer med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen tiltrædes herefter med en repræsentant, der er valgt i hver afdeling. Ved stemmelighed inden for bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 2: Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens samlede økonomiske virke samt for koordination og fremme af foreningens fælles idrætslige og kulturelle virksomhed.

stk. 3: Hvis et medlem af hovedbestyrelsen udtræder midt i en valgperiode, indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden. Når en suppleant indtræder, kan hovedbestyrelsen foretage omkonstituering, der gælder frem til næste ordinære generalforsamling.

stk. 4: Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af medlemmerne er til stede, og fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødet.

stk. 5: Foreningens formand har ret til selv eller ved delegering blandt de 3 øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer at deltage i afdelingernes udvalgsmøder.

stk. 6: Referat fra hovedbestyrelsesmøder og generalforsamlinger indsættes i foreningens forhandlingsprotokol – med formandens underskrift.

§ 7: AFDELINGERNE
stk. 1: Afdelingerne har ansvaret for en eller flere sportsgrene i overensstemmelse med foreningens fælles retningslinier for de idrætslige, økonomiske og kulturelle aktiviteter.

stk. 2: Den enkelte afdeling ledes af et udvalg, der vælges af afdelingens medlemmer én gang årligt efter indkaldt medlemsmøde, der følger generalforsamlingsbestemmelserne – jfr. §4. Udvalget konstituerer sig senest 14 dage efter afholdt valg.

stk. 3: Udvalget skal bestå af mindst tre medlemmer – inklusive formand som skal være myndig. Valgperioden er to år, således at minimum to medlemmer vælges på lige år og ét medlem på ulige år. Udvalget vælger én gang årligt sin faste repræsentant – og en suppleant – til hovedbestyrelsesmøder

stk. 4: Afdelingerne skal udarbejde budget, som skal godkendes af hovedbestyrelsen. Afdelingsbudgettet afleveres senest første juni til hovedbestyrelsen til godkendelse. Budgettet gælder for det kommende regnskabsår (jfr. §4.stk. 4e).

stk. 5: Udvalget kan fastsætte sin egen forretningsorden og fører som et minimum beslutningsprotokol over sine møder. Udvalget meddeler hovedformanden datoer for udvalgsmøder.

stk. 6: Oprettelse af ny afdeling foretages af hovedbestyrelsen og forelægges generalforsamlingen. En afdeling kan ikke nedlægges, såfremt mindst l0 medlemmer ønsker den opretholdt.

§ 8: TEGNINGSRET
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m. Foreningen tegnes af formanden alene eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån, kræves dog underskrift af et flertal af bestyrelsen. Til foretagelse af den daglige foreningsførelse kan der meddeles prokura.

§ 9: REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april. Foreningens regnskab føres af 1 hovedkasserer i.h.t. forretningsorden for kassererarbejdet i i.f. Mols. Senest 31. maj indgiver bestyrelsen regnskab og status til revisorens påtegning. Foreningens folkevalgte revisor har mulighed for at foretage uanmeldt revision. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Over foreningens medlemmer føres fortegnelse, der altid skal være i orden.

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
stk. 1: Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.

stk. 2: Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højst seks ugers mel- lemrum.

§ 11: OPLØSNING AF FORENINGEN
stk. 1: Foreningen kan ikke opløses, såfremt mindst 50 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens fortsatte beståen.

stk. 2: Vedtagelse af opløsning kræver 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre og højst seks ugers mellemrum.

stk. 3: I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue ( inkl. tilskrevne renter ) og ejendele af Syddjurs Kommune, indtil der etableres en ny forening i området med samme formål som i.f. Mols. Hvis der ikke etableres en sådan forening inden fem år, uddeles aktiverne til børne- og ungdomsarbejdet i lokalområdet Mols og Helgenæs.

Således vedtaget på i.f.Mols generalforsamling den 30. juni 2010.

Bekræftet på ekstra ordinær generalforsamling den 10.08.2010.

Peter Jensen, Formand

Mette Wichmann, Næstformand

Inge Boie, Kasserer

Ulla Rowedder, Sekretær